28 OCAK 2020 SALISeminer Videosu

Hedef Kitle

Şirket Ortakları, CEO ve CFO’lar, YMM’ler, SMMM’ler, Finans Danışmanları, Stajyer Meslek Mensupları, Muhasebe Bürosu Çalışanları, Şirketlerin Muhasebe Departmanı Sorumluları ve Çalışanları

Eğitimin Kapsamı

 1.  Yurtdışında Ödenen Kurumlar Vergisi Oranını Aşan Vergi Tutarı Türkiye’deki Kazancın Tespitinde Gider Olarak Dikkate Alınabilir mi?
 2. Kısmı Bölünme Sürecinde Karşılaşılan Vergisel Riskler Nasıl Bertaraf Edilmeli? Vergi İdaresi ve İdari Yargı Hangi Noktalarda Uzlaşamamaktadır?
 3. Mükellefin Devletten Olan Alacağı Zamanaşımına Uğrar mı?
 4. İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasına İdarenin makul Yaklaşımı Takdire Değer.
 5. İlave Ar-ge indirimin hesabında Vergi Mahkemesinin Hukuki Yaklaşımı Ders Niteliğinde.
 6. Örtülü Sermaye Uygulamasında Danıştay’dan Ders Niteliğinde Karar.
 7. Arsa- Karşılığı inşaat işleri ile Hasılat Paylaşım Esasına Dayalı İşlemlerde Özellik Arzeden Hususlar.
 8. Arsa-Karşılığı İnşaat İşlerinde Elde Edilen Gayrimenkullerin Satışa Konu Edilmesi Durumunda Ticari Kazanç –Değer Artış Kazancı Karmaşasasına İdarenin ve Yargının Bakış Açısındaki Farklılıklar.
 9. Arsa-Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Nazaran Hasılat Paylaşım Esasına Dayalı Sözleşmeler Daha mı Avantajlı mı yoksa Dezavantajlı mı?
 10. Danıştay’ın İştirakin Tasfiyesi Dolayısıyla Oluşan Zararın Gider Yazılamayacağı Hususundaki Kararı Müstakar Hale Geldi. Kararın Dayandığı Hukuki Gerekçeler.
 11. Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinden Kaynaklı İade Talebinin Değişmesi Durumunda Mahsuba Konu Edilen Tutarlara Gecikme Faizi Uygulanmalı Mı?
 12. Sözleşmenin İptali Damga Vergisinin İadesini Gerektirir Mi?
 13. Transfer Fiyatlandırması Açısından Adi Ortaklığa Verilen Borçlar İçin Adat Faizi Hesaplanması Gerekiyor Mu?
 14. Sermaye Yedekleri Kullanılmak Suretiyle Sermaye Artırımında Bulunulması Neticesinde Verilen Bedelsiz Hisse Senetlerinin, Bu Şirkete İştirak Edenler Yönünden Aktif ve Pasiflerinde Bir Artışa Neden Olup Olmayacağı.
 15. Kurumlar Vergisi Kanununu 5/1-e İstisna Uygulamasında Özellik Arzeden Durumlar
 16. Pişmanlık Hükümlerinden Yararlanmak Suretiyleİhtirazi Kayıtla Beyanname Verilebilir mi?
 17. Şirket Aktifinde Kayıtlı Bulunan Arsanın Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle Satışından Elde Edilen Kazancın KV ve KDV’denİstisna Edilip Edilemeyeceği.
 18. Birleşme Dolasıyla İşvereni Değişen Personelin Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi.
 19. Konut Olarak İnşaa Edilen, Yapı Ruhsatında ve Tapu Kayıtlarında Büro Olarak Kayıtlı Bulunan Gayrimenkullerin Tesliminde Uygulanacak KDV Oranı.
 20. Aktife Kayıtlı Gayrimenkullerin Belli Bir Hisse Oranının Kısmı Bölünmeye Konu Edilip Edilmeyeceği.
 21. Yurtdışı İştirak Satış Zararının Kurum Kazancından İndirilip İndirilmeyeceği.
 22. Kredibilitesi Yüksek Olan Kurumun Aldığı Banka Kredisini, Ortakların Hissedarı Olduğu Başka Şirkete Devretmesi Durumunun Vergisel Sonuçları.
 23. Vazgeçilen Alacakların Geçmiş Yıl Zararlarından Mahsup Edilip Edilmeyeceği.
 24. Yurtdışı Mukim Firmadan Alınan Kredinin Vergisel Sonuçlarının Değerlendirilmesi
 25. Anonim Şirket Hisselerinin İktisap Tarihi Konusunda İdarenin Yaklaşımı Değişti.
 26. Limited Şirketin Nev’i Değiştirmek Suretiyle Anonim Şirkete Dönüşmesi Halinde Bastırılan Hisse Senetlerinin Ortaklar Açısından İktisap Tarihi
 27. Kurumların Aktifinden İki Yıldan Az Süre Kalan İştirak Hisseleri İle Taşınmazların Satışından Elde Edilen Zararın Kurum Kazancının Tespitinde Gider Olarak Dikkate Alınıp Alınmayacağı.
 28. Yurtdışı Şube Zararlarının Kazancının Tespitinde Gider Olarak Dikkate Alınıp Alınmayacağı.
 29. Ana Faaliyet Konusu Taşınmaz Ticareti Olarak Değiştirilen Şirketin, Değişiklikten Önce Aktifine Kaydettiği Taşınmazları, Değişiklikten Sonra Satması Durumunda İstisna Hükümleri Açısından Değerlendirilmesi.
 30. Şirkete Ait Gayrimenkulün Başka Bir Şirkete Ayni Sermaye Olarak Konulması Durumunda Kurumun Mali Yapısını Güçlendirme İşleminden Söz Edilebilir Mi?
 31. Taşınmazın Elden Çıkarılmasından Sağlanan Kazanç İştirak Hissesi Alımında Kullanılabilir Mi? İstisna Uygulamasına Etkisi.
 32. Hem Kurumlar Vergisi Kanununu 5/1-e İstisnasından Hem de VUK 328.Madde Hükmünde Yer Alan Yenileme Fonu Uygulamasından Yararlanmak Mümkün Mü?
 33. Tahkim Kararına İstinaden Ödenen Tazminatlar Kurum Kazancının Tespitinde Gider Olarak Yazılabilir Mi?
 34. İş Kazaları Sonucu Ödenen Tazminatların Durumu.
 35. Özkaynaklar İçerisinde Yer Alan Geçmiş Yıl Karlarının Geçmiş Yıl Zararlarına Mahsubu Kar Dağıtımı Sayılır Mı?
 36. Yapılan Ödeme Karşılığı Alınamayan Fatura Nedeniyle Avanslar Hesabında Bekleyen Tutarın Giderleştirilmesi Mümkün Mü?
 37. Avans Tahsilatlarının Kurum Kazancına Dahil Edilip Edilmeyeceği.
 38. İndirimi Unutulan Geçmiş Yıl Zararları Düzeltmeye Konu Edilip Edilmeyeceği.
 39. Merkezden Yurtdışı Şubeye Aktırılan Paralar Üzerinden Faiz Hesaplanıp Hesaplanmayacağı.
 40. Kayda Alınan Emtia Karşılıklarının Ortaklara Dağıtılması Durumunda Vergisel Yükümlülükler.
 41. Veraset Yoluyla İntikal Eden Arsanın Kat Karşılığı Verilmesi Sonucu Alınan Gayrimenkullerin Satılması Durumunda Vergileme.
 42. KDV’siz İştirak Hissesi Satışı İçin İki Yıl Beklemeye Gerek Yok.
 43. Adi Ortaklıkta Mükellefiyetin Sona Ermesi Durumunda Devreden KDV’nin Durumu.
 44. Şirketin Ortağından Aldığı Borca Adat Faizi Hesaplaması Zorunlu Mu?
 45. Dava ve İcra Takibi Yapılamayan Yurtdışı Alacaklar İçin Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılabilecek Mi?
 46. Adi Ortaklıkların Ortaklarına Yapılan Avans Ödemeleri İçin Faiz Hesaplanıp Hesaplanmayacağı.
 47. Kur Farkı Uygulamasında Son Durum.
 48. Özel Karşılık Hesabına Alınan Vazgeçilen Alacağın Ticari Zarardan Mı?  Mali Zarardan Mı Mahsup Edileceği?
 49. Ayni Sermaye Olarak Konulacak Varlığın KDV’ye Tabi Olup Olmadığı
 50. Gerçek veya Tüzel Kişi Ortaklardan Olan Alacağın 7143 Sayılı Kanun Hükümleri Gereği Gider Yazılması Durumunda, Borçlu Ortağın Vergisel Durumu.
 51. Devrolan Şirkete Ait Nakdi Sermaye İndirim Hakkının Devralan Şirketçe Kullanılıp, Kullanılamayacağı.
 52. Avans Ödemelerinin İlgili Dönemde Yatırım Harcaması Olarak İndirimli Kurumlar Vergisinden Yararlanabilir Mi?
 53. Yenileme Fonu, Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Olarak İndirimli Kurumlar Vergisine Konu Edilebilir Mi?
 54. Yurtdışındaki Firmadan Alınan Hizmet Karşılığı Ödenen Bedelin Vergilendirilmesi.
 55. Adi Ortaklık Olarak Yüklenilen Yıllara Sari İş Nedeniyle Yapılan Kesintilerin Ortaklar Tarafından Hangi Oranda Mahsup Edilebileceği.
 56. Örtülü Sermaye Üzerinden Ödenen Faiz Tutarlarının Zarar Elde Edilmesi Halinde Kar Payı Kapsamında Değerlendirilebilir Mi?

Saat – 15:00

İZSMMMO Konferans Salonu

Soner ÜLGEN, YMM (E.Baş Hesap Uzmanı)

1972 Ankara doğumlu olup,  1989 yılında Ayrancı Ticaret Lisesinden, 1996 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. Hali hazır Hacettepe Üniversitesi Maliye Bölümü Doktora öğrencisidir. 1997 yılında açılan Hesap Uzman Yardımcılığı sınavında başarılı olarak Hesap Uzmanları Kurulunda göreve başlamış, 2001 yılında yeterlilik sınavında başarılı olarak Hesap Uzmanlığına, 2008 yılında ise Baş Hesap Uzmanlığına atanmıştır. 2011-2012 yıllarında ise Vergi Baş Müfettişliği görevinde bulunmuştur. 2008-2009 yılları arasında Amerika’da Boston Üniversitesinde Financial Ekonomy (Ekonomi mastırı) yapmıştır. 2012 yılı Ocak ayında görevinden ayrılan Soner ÜLGEN anılan tarihten bu yana yeminli mali müşavirlik görevi yapmaktadır. 2010-2014 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde, 2014-2018 yılları arasında ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde İngilizce Muhasebe ( Accounting) dersleri vermiştir.

100 Soruda Özel Tüketim Vergisi Soru-Cevap” TOBB Yayınları, 2003,  Özel Tüketim Vergisi Rehberi” Maliye Postası Yayınları 2004, “Enflasyon Muhasebesi” Maliye Postası Yayınları 2003 yayımlanan kitaplarıdır. Ayrıca, çeşitli dergilerde yayımlanmış  makaleleri mevcuttur.


Kayıt Formu