6 Ay Staj Kısaltma

Toplam 320 Saat

Elektronik Mali Uygulamalar (E-Dönüşüm) Eğitimi

24 DERS SAATİ

 • E-Defter, E-Fatura, E-Arşiv, E-Smmm Uygulamaları (Yeni Tebliğ)
 • Java ve Diğer Araçlar
 • Defter Beyan Uygulamaları
 • İnteraktif Vergi Dairesi Uygulamaları
 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)
 • Büro Otomasyon Yazılımları
 • Bulut Uygulamalar (Google Drive, Keep, Google Forms)

Türk Ticaret Kanunu Ve Vergi Uygulamaları

44 DERS SAATİ

 • Anonim ve Limited Şirket Tescil ve Kuruluş İşlemleri
 • Adi Ortaklık, İş Ortaklığı, Konsorsiyumlar
 • Anasözleşme ve Tadil İşlemleri
 • Genel Kurul İşlemleri
 • Gerçek Kişi Kuruluş ve Tescil İşlemleri
 • Mersis Uygulamaları (Kuruluş-Tadil-Genel Kurul)
 • Şube, Devir, Nakil, Birleşme ve Tasfiye
 • Kar Dağıtımı
 • E-Beyanname Uygulamaları
 • Kdv-Kdv2-Geçici-Kurumlar Vergisi Beyanname Örnek Uygulamaları

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulamaları

44 DERS SAATİ

 • İş Sözleşmeleri ve Örnek Sözleşme Uygulamaları
 • Özlük Dosyası
 • Fazla Çalışma, Hafta Tatili, Genel Tatil Çalışmaları
 • Ek Kazançlarla Bordro Uygulamaları
 • Agi, Sakatlık İndirimi ve Diğer İstisnalar
 • Yıllık Ücretli İzin Uygulamaları
 • Kıdem-İhbar Hesaplama Örnekleri
 • İşveren-Alt İşverenlik (Taşeron)
 • E-SGK Uygulamaları
 • SGK İşyeri Bildirimi
 • İşe Giriş-Çıkış ve Aylık Prim Hizmet Belgeleri
 • Bazı Teşvik Uygulamaları

Bilançoya Tabi 1.Sınıf Gelir Vergisi Mükellefinden İmalat İşletmesi Uygulamaları

56 DERS SAATİ

 • Luca Mali Müşavir Paketi Tanıtımı, Kullanıcı ve Müşteri Oluşturma, Dönem ve Kayıt İşlemleri
 • Muhasebenin Temel Kavramları
 • Tek Düzen Hesap ve Üretim İşletmelerinde Muhasebe
 • İlk Madde ve Malzeme, Alış-Satış Faturaları
 • Miktar Bazlı Muhasebe Kayıtları, İmalat Muhasebesi ve Dönem Sonu İşlemleri
 • Hızlı Fiş İşlemleri ve Excel Fatura Aktarımı
 • Gider Pusulası ile Mal ve Hizmet Alımları
 • Üretim ve Faaliyet Giderleri
 • Sabit Kıymet Alış-Satışı
 • Tevkifatlı ve İstinalı Fatura Kayıtları
 • GVK 94 ve Özellikli Durumlar
 • Muhtasar Beyanname Entegrasyonları ve Luca Muhtasar Beyanname
 • Dönemsellik İlkesine Göre Muhasebe Kayıtları
 • Sigorta Poliçeleri, Kredi Ödeme Planları, Leasing-Finansal Kiralama Muhasebe Kayıtları
 • Yabancı Para Banka ve Muhasebe Kayıtları
 • Kur Değerleme, Menkul Kıymet Alım-Satım, Amortisman ve Şüpheli Alacak
 • Maliyet Muhasebesi ve Satılan Malın Maliyeti Tablosu
 • Finansal Tablo Analizi ve Mizan Okuma
 • Kapasite Raporu Hazırlanması
 • Sanayi Sicil Belgesi ve Yıllık İşletme Cetvelleri

Dış Ticaret İşletmelerinde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları

40 DERS SAATİ

•Dönem içi İşlemler

•Dış Ticaret ( İhracat , İthalat , Transit ve Antrepo ,İhraç Kaydı Alım )

•Dış Ticaret İşlemleri  , Yurtdışı Hizmet faturası kaydı  (2 nolu beyanname) , Peşin ödeme ihracat avans kaydı , Kur farkları faturası , Credit / Debit Note  

•İthalat ve İhracatta incoterms ( Teslim şekilleri ) Exw , Fob , CFR …

•İthalat ve İhracatta Method of Payment ( Ödeme Şekilleri ) Peşin Ödeme , Mal Mukabili , Vesaik Mukabili

•Serbest Bölgelerdeki Müşteriler için yapılan Hizmetler

•Yatırım Teşvik Belgesi 

•KDV İade İşlemler

•Beyannameler ve Dönemsonu İşlemler


Hizmet İşletmelerinde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları

40 DERS SAATİ

 • Hizmet işletmelerinde muhasebe kayıt düzeni
 • Stok kayıtları ve vergisel etkileri
 • Amortisman yöntemleri
 • Kur değerleme
 • Yabancı faturaların vergilendirmesi
 • Kurumlar vergisinde ilaveler
 • Kurumlar vergisinde matrah olması durumunda indirimler ve istisnalar
 • Zarar olsa bile indirilecek indirim ve istisnalar
 • Örtülü sermaye
 • Teşvikler (nakit sermaye, ar-ge, indirimli kurumlar vb)

İnşaat Muhasebesi (İnşaat Taahhüt İşleri)

36 DERS SAATİ

 • Yıllara yaygın inşaat ve onarım işi nedir. Şartları Nelerdir
 • İnşaat Taahhüt İşleri
 • Örnek uygulamalar
 • Müşterek gider kavramı
 • İnşaat Taahhüt İşlerinde Amortisman Uygulaması
 • Yıllara sari inşaat ve onarım işlerinde gelir vergisi kesintisi
 • Gelir vergisi kesintisinin mahsup ve iadesi
 • GEKSİS sistemi, -Nakit iade nasıl alınır, -Nakit iade almanın şartları nelerdir.
 • İnşaat işlerinde damga vergisi
 • Yıllara sari inşaat işlerinde zaman aşımı
 • İnşaat işlerinde KDV tevkifatı
 • Yurt Dışı İnşaat ve Onarım İşleri
 • Serbest Bölgelerde Yapılan İnşaat ve Onarım İşleri
 • LUCA Programı örnek uygulama ve kayıtlar
 • Dönem Sonu İşlemleri
 • Kurumlar ve Geçici Vergi Beyanname Uygulamaları

İnşaat Muhasebesi (Arsa Payı-Kat Karşılığı)

36 DERS SAATİ

 • Kat Karşılığı İnşaat Sistemi
 • Hasılat Paylaşımı Sistemi
 • Arsa Payının Müteahhite, Bağımsız Bölümlerin Arsa Sahibine Devri
 • Fatura Tanzimi
 • Kat Karşılığı İnşaat İşinde; Arsa Sahibinin Müteahhite Arsa Payının Devri
 • Maliyet Bedel Uygulaması
 • İnşa Edilen Binadaki Bağımsız Bölümlerin İnşaat Bitmeden Satışı
 • Arsa Sahibinin Arsasını Devrinde Vergisel Durumu ve İktisap Tarihleri
 • Gelir Vergisi Yönünden
 • Katma Değer Vergisi Yönünden
 • Arsa Sahibinin Vergi Mükellefi Olması
 • Aktifte İki Yıldan Fazla Kalan Gayrimenkul Satış Karı İstisnası
 • Bağımsız Bölümleri Satması
 • Bağımsız Bölümlerin Satılmayıp, Kiraya Verilmesi
 • Arsa Sahibinin Tüzel Kişi Olması
 • Kat Karşılığı İnşaat Yapan Müteahhidin Vergisel Durumu
 • Müteahhitin Kendine Kalan Daire Ve/Veya İşyerlerinin Satışında ki Durumu
 • İndirimli Oranda Satılan Dairelerden Doğan Katma Değer Vergisinin İadesi
 • Yıl İçerisinde Aylık Mahsuben İadesi
 • İade Tutarının Hesaplanması
 • Yıl sonunda Yıllık Mahsuben Ve/Veya Nakden İadesi
 • Nakden İadenin Talebi
 • LUCA Programı örnek uygulama ve kayıtlar
 • Dönem Sonu İşlemleri
 • Kurumlar ve Geçici Vergi Beyanname Uygulamaları

7 TAKSİT İMKANI

5.300 TL (KDV DAHİL)

SAAT ÜCRETİ : 5.300 TL / 320 SAAT = 16,56 TL

Kayıt ve bilgi için : 0232 441 96 33